บุคลากร วิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล jonglak.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381

รายละเอียด

รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล chawasak.ra@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381

รายละเอียด

รศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

รศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

อาจารย์

อีเมล sitthidet.va@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380

รายละเอียด

ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ

ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ

อาจารย์

อีเมล nattapong.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380

รายละเอียด

ผศ.ดร. ดำรงค์ อมรเดชาพล

ผศ.ดร. ดำรงค์ อมรเดชาพล

อาจารย์

อีเมล damrong.am@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3414

รายละเอียด

ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง

ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง

อาจารย์

อีเมล thanatip.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล duangdi.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

ดร. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์

ดร. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์

อาจารย์

อีเมล kreangsuk.kr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380

รายละเอียด

ดร. ธนกานต์ สวนกัน

ดร. ธนกานต์ สวนกัน

อาจารย์

อีเมล thanakarn.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

ดร. บรรเทิง ยานะ

ดร. บรรเทิง ยานะ

อาจารย์

อีเมล buntueng.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล

ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล

อาจารย์

อีเมล surapol.du@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3386

รายละเอียด

อ. กรวิน สุวรรณภักดิ์

อ. กรวิน สุวรรณภักดิ์

อาจารย์

อีเมล korawin.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

อ. วาสนา นากุ

อ. วาสนา นากุ

อาจารย์

อีเมล wassana.na@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

อ. ศราวุธ แต้โอสถ

อ. ศราวุธ แต้โอสถ

อาจารย์

อีเมล sarawut.ta@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

นายจักรภพ ทองกิ่ง

นายจักรภพ ทองกิ่ง

ครูปฏิบัติการ

อีเมล jagkrapob.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380

รายละเอียด

นายพายุ ชากุลนา

นายพายุ ชากุลนา

ครูปฏิบัติการ

อีเมล payu.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง

นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง

นักวิชาการศึกษา

อีเมล ratchaneewan.mu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380

รายละเอียด