บุคลากร วิศวกรรมไฟฟ้า


รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล jonglak.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3381รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อีเมล chawasak.ra@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381รศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

อาจารย์

อีเมล sitthidet.va@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ

อาจารย์

อีเมล nattapong.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380ผศ.ดร. ดำรงค์ อมรเดชาพล

อาจารย์

อีเมล damrong.am@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3414ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

อาจารย์

อีเมล duangdi.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์

อาจารย์

อีเมล kreangsuk.kr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380ผศ.ดร. ธนกานต์ สวนกัน

อาจารย์

อีเมล thanakarn.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457ดร. บรรเทิง ยานะ

อาจารย์

อีเมล buntueng.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457ดร. สุรพล ดำรงกิตติกุล

อาจารย์

อีเมล surapol.du@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3386อ. กรวิน สุวรรณภักดิ์

อาจารย์

อีเมล korawin.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457ดร. วาสนา นากุ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล wassana.na@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382อ. ศราวุธ แต้โอสถ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล sarawut.ta@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457นายจักรภพ ทองกิ่ง

วิศวกร

อีเมล jagkrapob.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380นายพายุ ชากุลนา

ครู

อีเมล payu.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง

นักวิชาการศึกษา

อีเมล ratchaneewan.mu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3380