ประวัติ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ “Research and Academic Service Center of Engineering”  หรือเรียกย่อว่า “RACE” ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีฐานะเทียบเท่างานอยู่ภายใต้สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ การดำเนินงานของศูนย์จะอยู่ในภายใต้การกำกับของคณะกรรมการดำเนินงาน  โดย “RACE” มีภารกิจหลักที่สำคัญคือ การสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะเป็น “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน”

 

 

 

   

ภารกิจ

➞ รองรับด้านพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

➞ อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรในคณะ

➞ บริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

➞ หารายได้โดยการให้บริการวิจัยและบริการวิชาการ

➞ เป็นแหล่งฝึกทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมของนิสิตและบุคคลทั่วไป