คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอยู่ในฐานะ

องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร” รหัสองค์กร 3024

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuing Professional Development (CPD) สำหรับวิศวกรคือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้ และต้องเป็นหน่วยความรู้ที่ได้รับจากสภาวิศวกร องค์กรแม่ข่าย หรือหน่วยงานใดๆ หรือในองค์กรของตนเอง

🔎 สภาวิศวกร