นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล phimphaka.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393

รายละเอียด

นางสาวรสนันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

นางสาวรสนันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล rossanun.eu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3389

รายละเอียด

นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม

นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล siripen.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393

รายละเอียด

นางนลินธรณ์  กุลพัฒน์เศรษฐ

นางนลินธรณ์ กุลพัฒน์เศรษฐ

บุคลากร

อีเมล nalinthorn.ku@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด

นางกตัญชลี วันแก้ว

นางกตัญชลี วันแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

อีเมล katunchalee.ja@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด

นางสาวสุทธิดา ใจมูลมั่ง

นางสาวสุทธิดา ใจมูลมั่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล suttida.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด

นายกิตติ ไพเจริญ

นายกิตติ ไพเจริญ

รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ, นักวิชาการศึกษา

อีเมล kitti.pi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

นางสาวกันติชา ราชคม

นางสาวกันติชา ราชคม

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

อีเมล kanticha.ra@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล supatra.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

นางสาวทวินันท์ นะฝั้น

นางสาวทวินันท์ นะฝั้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล tawinun.na@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

นายรณภัทร อักษรศิริ

นายรณภัทร อักษรศิริ

รักษาการแทนหัวหน้างานแผน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อีเมล ronnapat.ak@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด

นางสาวกายรวี ฟูแสง

นางสาวกายรวี ฟูแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล Kayrawee.fo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด

นางสาวนภาพร  จักร์เขียว

นางสาวนภาพร จักร์เขียว

นักวิชาการศึกษา

อีเมล napaporn.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393

รายละเอียด

นางสาวสิรีธร  รอดสลับ

นางสาวสิรีธร รอดสลับ

นักประชาสัมพันธ์

อีเมล sireethorn.ro@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

รักษาการแทน หัวหน้างานปฏิบัติการ, ครู

อีเมล anupong.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด

นายปิยะพงษ์ ยารวง

นายปิยะพงษ์ ยารวง

ครู

อีเมล piyapong.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายคเณศ อินต๊ะ

นายคเณศ อินต๊ะ

ครู

อีเมล khanet.in@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด

นายศุภชัย เงินชุ่ม

นายศุภชัย เงินชุ่ม

ครู

อีเมล supachai.ng@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด

นายพายุ ชากุลนา

นายพายุ ชากุลนา

ครู

อีเมล payu.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

รายละเอียด

นายนุกุล ปัญญาละ

นายนุกุล ปัญญาละ

ครู

อีเมล nookon.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3417

รายละเอียด

นางอังคนึง กาแสน

นางอังคนึง กาแสน

ครู

อีเมล aungkanung.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3376

รายละเอียด

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ครู

อีเมล songpol.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายสมบัติ สุยะ

นายสมบัติ สุยะ

ครู

อีเมล sombutt.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายอนุกูล สุริยะไชย

นายอนุกูล สุริยะไชย

ครู

อีเมล anukul.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายวิศรุต มณีทิพย์

นายวิศรุต มณีทิพย์

ครู

อีเมล witsarut.ma@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

รายละเอียด

นายสงกรานต์ แสนคำลือ

นายสงกรานต์ แสนคำลือ

นายช่างเทคนิค

อีเมล songkran.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

รายละเอียด

นางสาวปราชญา  ฐานพานิตชย์

นางสาวปราชญา ฐานพานิตชย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล pratchaya.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

รายละเอียด

นายวิศรุต มณีทิพย์

นายวิศรุต มณีทิพย์

ครู

อีเมล witsarut.ma@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

รายละเอียด

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล nuttapol.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

รายละเอียด