ข้อมูลบุคลากร

image

นายปิยะพงษ์ ยารวง

ตำแหน่ง ครู

อีเมล piyapong.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

 

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

 

 เทคนิคการผลิต, เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง      

 

ปริญญาตรี     

 

ปริญญาโท      

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ     

 

การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับงานกลึงในรายวิชาปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน     

 

-       

 

-