Q & A

คำถาม จำนวนเปิด
ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 169
มหาวิทยาลัยพะเยามีทุนอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 222
การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 179
สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง? ตอบแล้ว 237
การรีรหัสคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 196
ขั้นตอนและเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. สามารถหาได้จากไหน? ตอบแล้ว 200
การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 240
ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 171
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 179
ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกัน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 178
การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 193
การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 238
ต้องการสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ไหน? ตอบแล้ว 195
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ตกไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ในโครงสร้างหลักสูตร (UP23) ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 207
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร? ตอบแล้ว 241
ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 271
นิสิตจะยกเลิกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 181
ลงทะเบียนล่าช้าต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 175
ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการนิสิต เมื่อประสบอุบัติเหตุ/เข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 162