Q & A

คำถาม จำนวนเปิด
การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 175
สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง? ตอบแล้ว 167
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร? ตอบแล้ว 154
การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 129
ต้องการสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ไหน? ตอบแล้ว 131
ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกัน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 122
การรีรหัสคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 134
ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 117
ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 192
นิสิตจะยกเลิกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 126
ลงทะเบียนล่าช้าต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 121
มหาวิทยาลัยพะเยามีทุนอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 141
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ตกไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ในโครงสร้างหลักสูตร (UP23) ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 143
การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 115
การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 158
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 119
ขั้นตอนและเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. สามารถหาได้จากไหน? ตอบแล้ว 125
ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการนิสิต เมื่อประสบอุบัติเหตุ/เข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 110
ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 119