Q & A

คำถาม จำนวนเปิด
สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง? ตอบแล้ว 51
ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการนิสิต เมื่อประสบอุบัติเหตุ/เข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 39
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร? ตอบแล้ว 48
การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 51
การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 36
มหาวิทยาลัยพะเยามีทุนอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 50
การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 48
ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 68
ลงทะเบียนล่าช้าต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 41
ขั้นตอนและเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. สามารถหาได้จากไหน? ตอบแล้ว 37
ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 40
ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 42
การรีรหัสคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 47
ต้องการสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ไหน? ตอบแล้ว 34
นิสิตจะยกเลิกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 41
การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 48
ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกัน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 39
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ตกไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ในโครงสร้างหลักสูตร (UP23) ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 45
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 37