Q & A

คำถาม จำนวนเปิด
ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 506
การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 335
การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 335
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ตกไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ในโครงสร้างหลักสูตร (UP23) ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 312
สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง? ตอบแล้ว 326
ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกัน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 253
ต้องการสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ไหน? ตอบแล้ว 290
การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 286
ลงทะเบียนล่าช้าต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 265
การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 269
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร? ตอบแล้ว 355
นิสิตจะยกเลิกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 262
ขั้นตอนและเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. สามารถหาได้จากไหน? ตอบแล้ว 309
ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 265
ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 245
มหาวิทยาลัยพะเยามีทุนอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 311
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 268
การรีรหัสคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร? ตอบแล้ว 285
ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการนิสิต เมื่อประสบอุบัติเหตุ/เข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร? ตอบแล้ว 243