การลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 245


1. เข้าระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) ด้วย Username และ Password
2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการศึกษา และรายวิชาที่เปิดสอน
3. ลงทะเบียนในระบบ
4. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

Updated : September 21, 2023 07:23:33