บุคลากร วิศวกรรมโยธา


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อีเมล kittipong.vu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3386รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อีเมล thanakorn.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล preeda.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

อาจารย์

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

อาจารย์

อีเมล somboon.sh@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

อาจารย์

อีเมล suriyavut.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3815ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์

อีเมล thanet.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

อาจารย์

อีเมล kwansirinapa.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385ดร. ณพล ศรีศักดา

อาจารย์

อีเมล napon.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ

อาจารย์

อีเมล teeraphot.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3378ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์

อาจารย์

อีเมล palinee.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384ผศ.ดร. วรเทพ แซ่ล่อง

อาจารย์

อีเมล warathep.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390อ. ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

อาจารย์

อีเมล chaiwat.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์

อาจารย์

อีเมล thanakit.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ -อ. วรจักร จันทร์แว่น

อาจารย์, คณาจารย์ประจำ

อีเมล worajak.ja@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385อ. สุรเชษ ศรีนารา

อาจารย์

อีเมล surachet.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384นายนุกุล ปัญญาละ

ครู

อีเมล nookon.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3417นายสุธนัย ท้าวรี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

อีเมล sutanai.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3814นางอังคนึง กาแสน

ครู

อีเมล aungkanung.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3376อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง

อาจารย์

อีเมล rittayut.go@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ ปรัชญา แสนแปง

อาจารย์

อีเมล pratya.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ กฤษดา ธนะวงศ์

อาจารย์

อีเมล Krisdha.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ สังสรรค์ วงศ์ไชยรัตน

อาจารย์

อีเมล sangsan.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ อนุพงศ์ คำปลอด

อาจารย์

อีเมล anupong.kh@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล anujit.ph@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387