บุคลากร วิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388

รายละเอียด

รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อีเมล kittipong.vu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3386

รายละเอียด

รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์

รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์

อาจารย์

อีเมล thanakorn.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

รายละเอียด

รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อีเมล preeda.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384

รายละเอียด

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

อาจารย์

อีเมล somboon.sh@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

รายละเอียด

ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

อาจารย์

อีเมล suriyavut.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3815

รายละเอียด

ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี

ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์

อีเมล thanet.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

อาจารย์

อีเมล kwansirinapa.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

รายละเอียด

ดร. ณพล ศรีศักดา

ดร. ณพล ศรีศักดา

อาจารย์

อีเมล napon.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

รายละเอียด

ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ

ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ

อาจารย์

อีเมล teeraphot.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3378

รายละเอียด

ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์

ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์

อาจารย์

อีเมล palinee.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384

รายละเอียด

ดร. วรเทพ แซ่ล่อง

ดร. วรเทพ แซ่ล่อง

อาจารย์

อีเมล warathep.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383

รายละเอียด

ดร. อภิชาต บัวกล้า

ดร. อภิชาต บัวกล้า

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

อ. ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

อ. ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

อาจารย์

อีเมล chaiwat.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์

อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์

อาจารย์

อีเมล thanakit.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ -

รายละเอียด

อ. วรจักร จันทร์แว่น

อ. วรจักร จันทร์แว่น

Lecturer, Civil Engineering

อีเมล worajak.ja@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

รายละเอียด

อ. สุรเชษ ศรีนารา

อ. สุรเชษ ศรีนารา

อาจารย์

อีเมล surachet.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384

รายละเอียด

นายนุกุล ปัญญาละ

นายนุกุล ปัญญาละ

ครูปฏิบัติการ

อีเมล nookon.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3417

รายละเอียด

นายสุธนัย ท้าวรี

นายสุธนัย ท้าวรี

ครูปฏิบัติการ

อีเมล sutanai.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3814

รายละเอียด

นางอังคนึง กาแสน

นางอังคนึง กาแสน

ครูปฏิบัติการ

อีเมล aungkanung.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3376

รายละเอียด

อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง

อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง

อาจารย์

อีเมล rittayut.go@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์

รายละเอียด

อาจารย์ ปรัชญา แสนแปง

อาจารย์ ปรัชญา แสนแปง

อาจารย์

อีเมล pratya.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์

รายละเอียด

อาจารย์ กฤษดา ธนะวงศ์

อาจารย์ กฤษดา ธนะวงศ์

อาจารย์

อีเมล Krisdha.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์

รายละเอียด