ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล thanet.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา); วศ.ม. หมวดวิศวกรรมปฐพี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา),(เกียรตินิยมอันดับ2); วศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก


oogle Scholar      📝[CV]


ผลงานทางด้านวิชาการ

  • Nontananandh, P.Kaewkaorop, & T. Thongdetsri. (2007). Stabilization of Seabed Dredged Materials. In The 12th National Convention on Civil Engineering, 2-4 May, Phitsanulok, Thailand (pp. 406-410).

  • ธเนศ ทองเดชศรี. (2551). วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง "การศึกษากลไกของปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลจากการขุดลอกที่ผสมปูนซีเมนต์ (Improvement Mechanisms of Seabed Dredged Sludge Stabilized with Cement)". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

  • Nontananandh, T. Thongdetsri, P. Kaewkaorop, & J. Takemura. (2009). Stabilization of Seabed Dredged Sludges as Construction Materials. In RSID6: The Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development, 12-13 Jan, Bangkok, Thailand (pp. 45).

  • ภัทรมน วงศ์ราษฎร์, ธเนศ ทองเดชศรี, ธนกร ชมภูรัตน์, & ปรีดา ไชยมหาวัน. (2559). การศึกษาผลของแผ่นดินไหวที่มีต่อโอกาสการเกิดลิควิแฟกชันของจังหวัดพะเยา (Study of earthquake effect to liquefaction potential in Phayao Province). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28-30 มิถุนายน, สงขลา, 1438-1443.

  • Julphunthong, T. Thongdetsri, & T. Chompoorat. (2018). Stabilization of Soft Bangkok Clay Using Portland Cement and Calcium Sulfoaluminate-Belite Cement. Key Engineering Materials, 775, 582-588.

  • ศุภวิชญ์ ศรีไทรคู, ศุภกิจ นนทนานันท์, & ธเนศ ทองเดชศรี. (2564). ผลของพลังงานในการบดอัดดินที่ใช้สำหรับการก่อสร้างงานดินในจังหวัดสระแก้ว (Effects of Compaction Energy on Soils for Earthwork Construction in Sa Kaeo Province). วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, 149-157.

  • ธเนศ ทองเดชศรี, ศุภกิจ นนทนานันท์, สิทธินนท์ น้อยภาษี, ศรัณยู เรืองฉาย, & อภินิติ โชติสังกาศ. (2564). การปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนประปาด้วยปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในวัสดุงานทาง (Stabilization of Water Treatment Sludge with Cement for use in Road Materials). วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, 12-23.