ระบบให้ความร้อนตู้อบแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์กว่า 3 หมื่นไร่ และนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มาแปรรูปเพื่อจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โดย   ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล  sutham.ar@up.ac.th