RACE กำหนดพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 4 แห่ง เพื่อให้การพัฒนาทักษะตรงตามความต้องการของชุมชนและประเทศ หลักสูตรที่ได้จัดไปเป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนากำลังคน (Up-Re-New Skill) ซึ่งมีทั้งเฉพาะด้านวิศวกรรม (รับรองมาตรฐานโดยสภาวิศวกร) และทักษะอื่นร่วมด้วย 

 

พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 4 แห่ง

01 เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Technology)

02 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control System Technology)

03 เทคโนโลยีงานก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Construction Technology)

04 เทคโนโลยีวิศวกรรมสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Engineering Technology for Modern Entrepreneur)

 

 

 

 

01 พื้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
(Automated Manufacturing Technology)

พื้นที่การเรียนรู้นี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเครื่องกล โดยมี ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร และ ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่และการออกแบบหลักสูตรอบรม  พื้นที่นี้ตั้งอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ และห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคาร EN4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาของหลักสูตรที่จัดสอนในพื้นที่การเรียนรู้นี้จะสอนตั้งแต่การผลิตขั้นพื้นฐาน เช่น งานกลึง งานกัด งานเชื่อม การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เป็นต้น ไปจนกระทั่งการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเครื่องจักร CNC เช่น การเขียนคำสั่งใช้งานเครื่อง CNC การเขียน CAD/CAM ในงานอุตสาหกรรม การใช้งานเครื่อง CNC เป็นต้น