คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

"มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นผู้นำด้านวิทยาการที่ยอมรับระดับชาติและสากล"

 • 1 (2).jpg
 • 1 (4).jpg
 • 1 (5).jpg
 
            จองห้องประชุม/รถตู้

วิธีการจองห้องประชุม
1. สามารถจองได้ด้วยตนเอง โดยใช้ E-mail ที่เป็น Account Google ในการเข้าระบบ calendar.google (ในการใช้ครั้งแรก ให้ท่านแจ้ง E-mail ให้ IT เพิ่มสิทธิ์การใช้งานก่อน)
2. จองผ่าน IT (ให้คุณสุพัตราจองให้) สามารถแจ้งได้ทุกช่องทาง

Status : ห้องประชุม

วิธีการจองรถตู้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองออนไลน์พร้อมกรอกแบบฟอร์ม >>ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงาน
2. ส่งเอกสารการจองมาที่ฟ้ามุ่ยทางอีเมล plathong_famui@hotmail.com หรือ Facebook (โดยยังไม่ต้องเซนต์) หรือมาส่งเอกสารด้วยตัวเอง

Main Menu