บทความวิชาการ 

การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI)

📝 อิฐบล็อกจากวัสดุคอนกรีตเหลือทิ้งทางการศึกษา 

📝 การบริหารจัดการวัสดุคอนกรีตเหลือทิ้งทางการศึกษา

📝 รหัสกุญแจ O3P สำหรับกลอนประตูอัจฉริยะ

📝 การใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยกล้องแสกนสามมิติ จัดทำข้อมูลอาคารเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมศิลปะวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดอนาลโย ทิพยานาราม จังหวัดพะเยา

📝 การสร้างแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อพัฒนาอาคารให้เข้าหลักเกณฑ์อาคารสีเขียว

📝 ต้นแบบการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในรายวิชาปฏิบัติการด้วยวิธีออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา

📝 การใช้เทคโนโลยีสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยพะเยา

📝 แนวทางการลดวัสดุฝึกในรายวิชาปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

📝 แนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ สำหรับการเป็นมหาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน