ห้องสำนักงาน RACE

ตึก EN2 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์