ข้อมูลบุคลากร

image

รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อีเมล thanakorn.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

 

การศึกษา  
พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความเชี่ยวชาญ
 

✅ แบบจําลองพฤติกรรมดิน
✅ พฤติกรรมดินขั้นสูง
✅ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✅ วิศวกรรมฐานราก การปรับปรุง คุณภาพดิน
✅ วิศวกรรมผิวทาง
✅ วิศวกรรมธรณีแผ่นดินไหว


oogle Scholar      📝[CV]