ข้อมูลบุคลากร

image

ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล anujit.ph@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387


Education 
:

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550

oogle Scholar      📝[CV]