ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390


Education 
:

ปร.ด. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548

ฃวศ.บ. วิศวกรรมการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2541

oogle Scholar     📝[CV]