ข้อมูลบุคลากร

image

รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล preeda.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384

 

Education : 

ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541

oogle Scholar      📝[CV]