การเตรียมตัวเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 287


ต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และแคลคูลัสสำหรับวิศวกร

ต้องสอบวิชา ดังนี้

  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • GAT ความถนัดทั่วไป
  • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

Updated : September 20, 2023 18:31:42