การลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ มีข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างไร?

อ่าน 216


ผู้ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์/น้อยกว่าเกณฑ์ (UP06) ในระบบบริการการศึกษา  ซึ่งสามารถของลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต

Updated : September 19, 2023 04:56:51