ขั้นตอนการฝึกงาน ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 887


1. นิสิตติดต่อสถานที่ฝึกงาน (ติดต่อด้วยตนเอง) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับฝึกงาน
2. นิสิตส่งคำร้อง ขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน โดยติดต่อฝ่ายประสานการฝึกงานส่วนงานวิชาการ
3. ทางคณะฯ จัดทำ/ส่งออก หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน และทำการจัดส่งให้ตามช่องทางที่นิสิตเลือกในแบบคำร้อง
4. สถานที่ฝึกงานของนิสิตส่ง แบบตอบรับ มายังฝ่ายประสานการฝึกงาน ส่วนงานวิชาการเพื่อขอทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน
5. นิสิตเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานและติดต่อฝ่ายประสานการฝึกงาน ส่วนงานวิชาการตลอดจนสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน
6. หลังจากเข้ารับฝึกงาน ประมาณ 2 อาทิตย์ นิสิตต้องส่งเอกสารข้อมูลระหว่างฝึกงานและแผนปฎิบัติการฝึกงาน
7. หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน นิสิตต้องส่งสรุปผลการฝึกงาน

 

Updated : April 17, 2024 15:39:26