ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการนิสิต เมื่อประสบอุบัติเหตุ/เข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 200


กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุจากรถเบื้องต้นให้นิสิตเบิกจาก พรบ.ก่อน หากมีส่วนเกินจากที่เบิก พรบ.ไปแล้วให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 10,000 บาท แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับกรณีอุบัติเหตุ ที่ http://www.dsq.up.ac.th/v1/download.php

Updated : September 20, 2023 03:27:48