ลงทะเบียนล่าช้าต้องทำอย่างไร?

อ่าน 217


นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดลงทะเบียนปกติ สามารถทำการลงทะเบียนล่าช้าได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยต้องเสียค่าปรับ ตามประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับภาคฤดูร้อน ภายในสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งนิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตตามปกติ

Updated : September 20, 2023 22:12:03