สาเหตุ และเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต มีอะไรบ้าง?

อ่าน 283


สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต เกิดจาก...

1. ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

2. ไม่มาลงทะเบียนเรียน

3. ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ปกติ

4. รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงินและหมดระยะเวลาศึกษา

Updated : September 19, 2023 15:30:52