รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ตกไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี ในโครงสร้างหลักสูตร (UP23) ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 259


ยื่นคำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา (UP07) ในระบบบริการการศึกษา https://reg.up.ac.th/

Updated : September 20, 2023 07:28:58