การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 222


นิสิตยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (UP18) ในระบบบริการการศึกษา ภายในกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา โดยมีค่าปรับตามระยะเวลาการชำระเงิน

Updated : September 20, 2023 22:15:55