ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร?

อ่าน 300


หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย

ภาคการศึกษาปกติ 21,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 10,500 บาท

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


หลักสูตรปริญญาโท

(แผน ก แบบ ก1) เหมาจ่าย 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

  ➝หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(แผน ก แบบ ก2) เหมาจ่าย 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ➝ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


หลักสูตรปริญญาเอก

(แบบ 1.1) เหมาจ่าย 300,000 บาท ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

  ➝ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Updated : September 19, 2023 04:26:50