ข้อมูลบุคลากร

image

นายศุภชัย เงินชุ่ม

ตำแหน่ง ครู

อีเมล supachai.ng@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

 

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

 

 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

  

Automotive ,  Autodesk

 

ปริญญาตรี     

 

ปริญญาโท      

 

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล     

 

1.การประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครี่องกลโดยใช้โปรแกรม ESPReL Checklist  

2.การจัดสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

3.การพัฒนาสื่อการสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม  รหัสวิชา 261101

 

-

 

-