ข้อมูลบุคลากร

image

นายอนุกูล สุริยะไชย

ตำแหน่ง ครู

อีเมล anukul.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

 ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

 

     

1.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

2. ระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม    

 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)   

 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ   

 

การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับงานตะไบในรายวิชาปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน      

 

-       

 

-