ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล siripen.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393