ข้อมูลบุคลากร

image

นายพายุ ชากุลนา

ตำแหน่ง ครู

อีเมล payu.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3457

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

 

1.งานด้านโทรคมนาคม ที่เกี่ยวของกับ การรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

2.งานทางด้านการรับรองการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

 

ปริญญาตรี     

 

ปริญญาตรี     

 

1.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

2.ห้อง EN 2401

 

-       

 

1.ได้รับรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผมงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          

1.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง โดย สำนักงาน กสทช.

2.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร MATLAB&SIMULINK TUTORIAL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 ควบรวมกับระบบทีวี MATV ในอาคารสูง โดย สำนักงาน กสทช.

5.ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุม โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

6.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

7.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

8.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารคบคุม โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

9.เข้าร่วมสัมมนา Keysight World ๒๐๑๙ เพื่อนำเสนอ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องมือวัด Keysight ในการตอบสนองโลกดิจิตอลในอนาคต โดย บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จำกัด

10.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดย สำนักงาน กสทช.

11.ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

12.วิทยากรภาคปฏิบัติ ในการฝึกอบรม หลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ” โดย สำนักงาน กสทช.