ข้อมูลบุคลากร

image

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ตำแหน่ง ครู

อีเมล songpol.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

    

วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการอุตสาหกรรม,การจัดการพลังงาน และ

การจัดการองค์กร       

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   

 

ปร.ด. (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี)

วศ.ม(วิศวกรรมการจัดการ)

บธ.บ(การเงิน) ศบ.(เศรษฐศาสตร์) ศบ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)      

 

วิศวกรรมอุตสาหการ                      

 

-

 

-

 

วิทยากร โครงเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปี 2559-2563
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงพลังงาน