ข้อมูลบุคลากร

image

นายคเณศ อินต๊ะ

ตำแหน่ง ครู

อีเมล khanet.in@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/

สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

 

การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล       

 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล       

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

 

-

 

-

 

-