ข้อมูลบุคลากร

image

อาจารย์ กฤษดา ธนะวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล Krisdha.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์


Education 
:

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2559
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ) 2546

oogle Scholar     📝[CV]