ข้อมูลบุคลากร

image

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

ตำแหน่ง รักษาการแทน หัวหน้างานปฏิบัติการ, ครู

อีเมล anupong.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

ด้านการจัดการพลังงานและงานเขียนแบระบบภายในและนอกอาคาร      

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร      

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร      

 

อาคารปฏิบัติการเครื่องกล       

 

-

 

-

 

-