ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

 Research Interests
Quality Control
Quality Management
Design of Experiment

Education
B.Eng (Industrial Engineering) Naresuan University, Pitsanulok, Thailand, 2008
M.Eng (Industrial Engineering) Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 2012

Publications

- เอราวิล ถาวร เริงทิวา ทิพยศักดิ์ อภิศักดิ์ วิทยาประภากร และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. 2561. การแก้ปัญหาการจัดสรรเงินลงทุนเชิงจัดหมู่ด้วยเทคนิคการสร้างแถว. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561. ชลบุรี.

- เอราวิล ถาวร สมชาติ ธนะ โชค โสรัจกุล ชยุต ดงปาลีธรรม์ และขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. 2560. การพัฒนาอาหารหมักเปลือกข้าวโพดสำหรับโคเนื้อพื้นเมืองโดยการออกแบบการทดลอง. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.12(1): 107-114.

- เอราวิล ถาวร. 2560. การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับป้องกันความผิดพลาดการตรวจชิ้นงานวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 7(1): 140-153.

- เอราวิล ถาวร และ นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช. 2560. การลดของเสียกระบวนการฉีดขวดพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานผลิตขวดพลาสติกขนาดย่อม. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2560 (IE Network 2017). เชียงใหม่.

- เอราวิล ถาวร และ นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช. 2560. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานผลิตถุงพลาสติก จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ.

- เอราวิล ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล. 2560. แนวทางการปรับปรุงโรงเชือดโคขุนโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) กรณีศึกษา สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ.

- เอกชัย แผ่นทอง คมกฤต เมฆสกุล และ เอราวิล ถาวร. 2560. คุณภาพชีวิตและความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการแห่งชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6”. พะเยา.

- อัจฉราวดี แก้ววรรณดี และ เอราวิล ถาวร. 2560. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.การประชุมวิชาการแห่งชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6”. พะเยา.

- อโณทัย กล้าการขาย เอกชัย แผ่นทอง เอราวิล ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล. 2559. การเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการทำงานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network 2016) ประจำปี พ.ศ. 2559. ขอนแก่น.

- เอราวิล  ถาวร อภิศักดิ์  วิทยาประภากร และ คมกฤต เมฆสกุล. 2558. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร โรงงานปลาส้มสันเวียงใหม่ (ศรีทนปลาส้ม) โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP Codex). การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network 2015) ประจำปี พ.ศ. 2558.กรุงเทพ.

- เอราวิล ถาวร ตฤณ ทองปลิว และธีรเมต ศรีสุขวสุ. 2558. การปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด SCM 415 ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล กรณีศึกษาโรงปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา. น.592-598. ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4”. มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.

- เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และ ขวัญนิธิ คำเมือง. 2557. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 9(2): 33-37.

- อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เอราวิล ถาวร และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. 2557. ตัวแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนในกรณีกำหนดเป้าหมายให้แก่พนักงานแต่ละคนมีระยะการเดินทางน้อยที่สุด. น.229-234. ใน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 (OR Net 2014). มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.

- จักรทอง ทองจัตุ เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และภานุ บูรณจารุกร. 2557. การศึกษาปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและระบบโลจีสติกส์จังหวัดพะเยาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. น.641-654. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.

- เอราวิล ถาวร เกษร เกตุชู และ อนงค์ ถาวร. 2556. แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา. น.2-11. ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3”. มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.

- ชัยณรงค์ แสงก่ำ ศิริชัย ทองสะดี และเอราวิล ถาวร. 2556. การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยใช้หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา. น.53. ใน การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (CIOD 2013). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.

- Erawin Thavorn and Prapaisri Sudasna-na-Ayudthya. 2011. Parameter Setting for Rod Push Production Process on Multiple Responses: A Case Study in Motorcycle Parts Factory. Silpakorn University Science & Technology Journal 5(2): 19-25.