ปริญญาตรี

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.Eng. (Electrical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตส านึกในคุณค่าของทรัพยากร ยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า