ปริญญาตรี

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Industrial Engineering

Bachelor of Engineering Industrial Engineering

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.Eng. (Industrial Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างวิศวกรอุตสาหการด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการใน การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565