ปริญญาโท

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

Master of Engineering Program in Electrical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  M.Eng. (Electrical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต

          แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต 36(4) หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป

(1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจาก สถาบันอุดมศึกษาที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณี ความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3) ไม่เคยถูกตัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา
(4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
(2) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า