คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) มาครอง ได้รับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะได้เกิดบูรณาการสำนักงานคณะฯ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของคณะ และช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) และพร้อมที่จะขยายพื้นที่ภายในคณะให้เป็นพื้นที่สำนักงานสีเขียว ต่อไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 157