ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายอภิชาติ อ่ำขำ                   สาขาวิศวกรรมโยธา        รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ
2. นายโกเมนทร์ ภูพานเพชร    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ
3. นายศิริโสภณ หาญคำ          สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
4. น.ส.กมลวรรณ บรรจงแก้ว   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 308