คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 “โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดยมี ดร.อภิชาต บัวกล้า เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.ทรงพล  ผัดวงศ์, นายอนุกูล สุริยะไชย, นายปิยพงษ์ ยารวง ครูปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะดำเนินงานที่สำคัญในการช่วยพัฒนาระบบการจัดการด้านการผลิตทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดการทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชากรในพื้นที่ตำบลบุญเกิดให้สูงขึ้น และสามารถต่อยอดในการพัฒนาการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชุมชนได้ในอนาคต


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 132