นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.พะเยา คว้าเหรียญรางวัลเรียนดี พระราชทาน ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวตยาคี ชัยเขตร์ นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 โดยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเหรียญรางวัลเรียนดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


วันที่ 10 มีนาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 123