บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "คณบดี"

  2. ดร.อภิชาต บัวกล้า ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "ประธานหลักสูตร"

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี"

#12ปีวิศวะมพ

#12thEngineeringUP

#คณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 57