นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UP International Ambassador 2022

ขอแสดงความยินดีแก่ Miss Savita Norng นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตำแหน่ง UP International Ambassador 2022 ในกิจกรรม Icon UP Season 2 โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการแข่งขันการพูด (Speech Contest) ในหัวข้อ “Charming UP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 12 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 74