คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104

  


วันที่ 26 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 112