โครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564

image

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี, นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้างาน เป็นผู้มอบความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเย


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 120