กิจกรรมผู้บริหารคณะสัญจร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

image

 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบปะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินงานของหลักสูตร พร้อมรับข้อเสนอแนะและความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะ ทั้งในด้านวิชาการ, พัฒนานิสิต, วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ เพื่อบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 202