กิจกรรม Big Cleaning Day

image

 
 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณห้องสำนักงานและพื้นที่ภายนอก ชั้น 2 อาคาร EN1 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับองค์กร ถือเป็นนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำ สร้างจิตสำนึกให้คำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 165