รายงานความก้าวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว ประธานกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียว ได้จัดการประชุม Green Office ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1 เมษายน 2564  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office โดยการให้แต่ละหมวดรายงานผลการดำเนินที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ได้ชี้แนะ แนวทาง ในการปฏิบัติและให้แต่ละหมวดได้นำไปปฏิบัติและปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสำนักงานสีเขียว Green office


วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 195